نیلوفرمرداب

کاربرد چتر
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سبزی آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین دستمال سفره
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
قیف هدیه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
 
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
شمع آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین الویه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ظرف ژله
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
ساخت دیوارکوب زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
ته دیگ متفاوت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین جعبه کادو
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین لباس با گل
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
کاردستی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تهیه گل روی کادو
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
خوراک سوسیس متفاوت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سبزی آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ژله
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ژله سیبی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زیر ظرفی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
پیش بند راحت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زیرلیوانی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
عکس جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
عکس جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
شالگردن فانتزی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
آموزش بافت دستبند زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
طراحی روی بافت
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
ساعت قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
بافت گل زیبا قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
کش مو قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
بافت شالگردن
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
بافت گل بافتنی جدید
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زیرلیوانی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
شالگردن قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
همه جور بافتنی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
کفش نوزاد
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زیرلیوانی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
جاقلمی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
رویخچالی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زیر لیوانی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ولنتاین
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
مرصع پلو
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سفره آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سبزی آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین سالاد
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین روی ماست
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ژله
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ته چین
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین الویه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سفره آرایی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین الویه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
سبدخیار
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
زندگی باچه مفهومی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩۱
 

زندگی با چه مفهومی ؟...ماتجربه کرده ایم دریغ است که در فضای قلبمان فراموش کنیم که دنیای ما دنیای رنگها ونیرنگهاست وهمه خنده ها خنده نیست.....همه محبت ها محبت نیست...هزاران سال وهزاران ماه هزاران هفته وهزاران روز   ما خلق عالم همیشه وهمیشه...اسیر تمنا وآرزوها هستیم ونمیدانیم که از پشت ابرها چشمان حقیقت نگران ماست وفردای ما بااین نگاه رنگ میگیرد....


 
 
گذران
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩۱
 

تابه کی باید رفت ازدیاری به دیاری دیگر نتوانم نتوانم جستن هر زمان عشقی ویاری دیگر کاش آن دو پرستو بودیم که همه عمر سفرمیکردیم ازبهاری به بهاری دیگر آه...اکنون دیریست که فرو ریخته در من گویی تیره آواره ای از ابر گردان چو می آمیزم بابوسه تو روی لبهایم میپندارم میسپارد جان عطری گذران

آنچنان آلوده است عشق غمناکم بابیم زوال که همه زندگیم میلرزد چون ترا مینگرم مثل اینست که از پنجره ای تکدرختم را سرشار ازبرگ درتب زرد خزان مینگرم مثل اینست که

تصویری راروی جریان های مغشوش آب روان  می نگرم شب وروز  شب وروز  شب وروز

بگذار که فراموش کنم .توچه هستی جزیک لحظه یک لحظه که چشمان مرا میگشاید در

برهوت آگاهی .....بگذار که فراموش کنم...


 
 
شعر سفر
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩۱
 

همه شب بادلم کسی میگفت سخت آشفته ای زدیدارش صبحدم با ستارگان سپیدمیرود میرود ...نگهدارش من به بوی تو رفته از دنیا بی خبر از فریب فرداها روی مژگان نازکم میریخت چشمهای تو چون غبار طلا تنم از حس دستهای تو داغ گیسویم در تنفس تورها میشکفتم زعشق ومیگفتم (هرکه دلداه شد به دلدارش ننشیند به قصد آزارش برود چشم من به دنبالش برود عشق من نگهدارش )آه...اکنون تورفته ای وغروب سایه میکسترد به سینه راه  نرم نرمک خدای تیره غم مینهد پا به معبد نگهم مینویسد به روی هر دیوار آیه هایی همه سیاه                             (فروغ فرخزاد)


 
 
تورا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩۱
 

در آه که کران رابرچیدم خاک زمان رفتم آب نگر پاشیدم

در سفالینه چشم صد برگ نگه بنشاندم بنشستم

آیینه شکستم تا سرشارتو من باشم ومن جامه نهادم رشته گسستم

زیبایان خندیدند خواب چرا دادمشان خوابیدند .

غوکی میجست اندوهش دادم ونشست.

در گشت گمان هرسبزه لگد کردم از هر بیشه شوری به سبد کردم

بوی تو آمد به صدا نیرو به روان پردادم آواز در ا سردادم

پژواک تو میپیچید چکه شدم از بام صدا لغزیدم وشنیدم

یک هیچ تورا دیدم ودویدم آب تجلی تو نوشیدم ودمیدم


 
 
روزنه ای به برگ
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩۱
 

در شب تردید من برگ نگاه!میروی باموج خاموشی کجا؟

ریشه ام از هوشیاری خورده آب :من کجا وخاک فراموشی کجا.

دوربود از سبزه زار رنگ ها         زورق بستر فراز موج خواب

پرتویی آیینه را لبریز کرد طرح من آلوده شد با آفتاب

اندکی خم شد فراز شط نور :چشم من در آب میبیند مرا

سایه ترسی به ره لغزید ورفت جویباری خواب میبیند مرا

درنسیم لغزشی رفتن به راه راه نقش پای من از یادبرد.

سرگذشت من به لب ها ره نیافت  ریگ باد آوردهای راباد برد


 
 
دستکش جغد
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
بافت گل قلاب بافی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
ساق پوش روی چکمه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
جاموبایلی
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
مدل بستن بند کفش
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
ست لباس
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تصاویرزیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
عصرانه خوش مزه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
دستکش وساقپوش زیبا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
دکوراسیون اتاق کودک
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین خرما
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین خرما
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین حلوا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین حلوا
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین پلومخلوط
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
دسرتصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تزیین ته چین مرغ
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
خوراکی خوشمزه
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
مطالب تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
مطالب جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 

مطالب


 
 
نکات آموزنده تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات تصویری
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
متن آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
تصویر جالب
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱
 


 
 
نکات آموزنده
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱