نیلوفرمرداب

دخترک کبریت فروش
نویسنده : تکتم راستگو - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳٩٢
 

دخترک برگشت

چه بزرگ شده بود

پرسیدم :پس کبریتهایت کو؟

پوزخندی زد!

گونه اش آتش بود سرخ زرد....

گفتم :میخواهم امشب

باکبریتهای تو این سرزمین رابه آتش بکشم!!

دخترک نگاهی انداخت تنم لرزید...

گفت:کبریتهایم را نخریدند!

سالهاست که تن میفروشم !

می خری؟؟؟؟!ناراحت