اشعار استاد فاضل نظری

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن!آینه این قدر تماشایی نیست

حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا               

 دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!

بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را         

 قایقت را بشکن!روح تو دریایی نیست

آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد             

  آه!دیگر دمت ای دوست مسیحایی نیست

آنکه یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست      

حال وقتی به لب پنجره می آیی نیست

خواستم با غم عشقش بنویسم شعری            

 گفت:هر خواستنی عین توانایی نیست

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
روایت کوچه‌های کودکی

یک بار در یک مصاحبه از همان اول اول شروع کرده بودم. از بچگی‌شان و از یک کوچه قدیمی. پرسیده بودم: «کوچه، شما را یاد‌ چه چیزی می‌اند‌ازد‌؟»