راز عشق

راز عشق در تواضع است

این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست

بلکه نشان دهنده احساس وتفکری قوی است

میان دونفری که یکدیگر را دوست دارند

تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت

آنها راتازه و با طراوت نگه میدارد

/ 0 نظر / 2 بازدید