من و.................

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایم ..

میگویند خوش به حالت که خوشحالی نمی دانند دلیل شاد بودنم باج است به انها برای 

دوست داشتن من..............خجالت

/ 0 نظر / 3 بازدید