خودم..........

به خودم برمی گردم ٬ هر زمانی که دوری از خویش بیشتر متلاطمم می کند . برای دیوانگی های خودم می نویسم ٬ نمی خواهم تو به خود بگیری چون دیر زمانیست آشوب مرا کسی جز خودم نمی فهمد حتی هیچ کشتی در این اقیانوس ناآرام جرات آب تنی نمی کند

/ 0 نظر / 19 بازدید