سکوت

گاهی دلت بهونه میگیره که خودت انگشت به دهان میمانی

گاهی دلتنگی هایی داری که فقط بایدفریادشان بزنی اماسکوت میکنی

گاهی پشیمانی از کرده وناکرده ات .....گاهی دلت نمیخواد دیروز رابه یاد بیاوری

انگیزه ای برای فردا نداری وحال هم که ....

گاهی فقط دلت میخواهد زانوهایت راتنگ در آغوش بگیری ودرگوشه ای ..گوشه ترین گوشه ای که می شناسی بنشینی وفقط نگاه کنی .....

گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ میشه ....گاهی دلگیری ....شاید از خودت ...شاید.....

وباز هم سکوت را میخواهی وقفلی برلبانت ترجیح میدهی که همه دردت را بلند در درونت فریاد کنی اشک بریزی بدون اینکه چشمت خیس شود .....

/ 0 نظر / 2 بازدید