خدا عشق است

 

آموخته ام که خدا عشق است

وعشق تنها خداستآموخته ام که وقتی نا امید میشوم 

خدا با تمام عظمتش

عاشقانه انتظارمیکشددوباره به رحمت او امید وار شوم

آموخته ام که اگر ته کنون به آنچه خواستم نرسیدم

خدا برایم بهترش رادر نظر گرفته است

آموخته ام که زندگی دشواراست

ولی من از او سخت ترم.

/ 0 نظر / 16 بازدید