عشق یعنی ...

  عشق یعنی ٬ قصه ای بی انتها                 انعکاس درد ٬ در بغض صدا

  لحظه های داغ و پرسوز و گداز                   انفجار خواستن ٬ اوج نیاز

  دست وپا در پیله رویا زدن                         جذر و مد موج تب روی بدن

  التهابی گنگ در خود یافتن                        گیسوان آرزو را بافتن

  نم نم باران پشت شیشه هاست               انکسار خواب ٬ در اندیشه هاست

  پیچکی پیچیده برجسم درخت                   گفتن یک جمله بسیار سخت

  گم شدن در خاطرات یک نگاه                    بردن سر در گریبان تا پگاه

  عشق معنای همیشه بودن است              جاده پرواز را پیمودن است

  عشق تفسیر بلند رویش است                 جسم عریان صدا را پوشش است

  عابری باران زده در کوچه هاست                از برای خواب ٬ مثل لای لاست

  شوق پرواز است در مرغی اسیر                یا سراب دور دست یک کویر

  شبنم شفاف صبح باور است                    رقص امواج درون ساغر است

  سرگذشت یک دل آشفته است                 انعکاسی از غم ناگفته است

  عشق سوغات بزرگ عاشقست                قله های نور را هم ٬ لایق است

  عشق یعنی چشمهای تو ومن                  عشق یعنی زیر باران ٬ نسترن

  عشق بحران نیاز من به تو                        آرزوهای دراز من به تو

  رنگ عشق و چشمهای تو یکیست           شعرهای من به چشمت متکیست

  عشق یعنی نبض تند سینه ام                  من هنوز آن عاشق دیرینه ام

  عشق یعنی با تو پرواز غزل                      عشق یعنی٬چشمهایی از عسل

/ 0 نظر / 19 بازدید