روزنه ای به برگ

در شب تردید من برگ نگاه!میروی باموج خاموشی کجا؟

ریشه ام از هوشیاری خورده آب :من کجا وخاک فراموشی کجا.

دوربود از سبزه زار رنگ ها         زورق بستر فراز موج خواب

پرتویی آیینه را لبریز کرد طرح من آلوده شد با آفتاب

اندکی خم شد فراز شط نور :چشم من در آب میبیند مرا

سایه ترسی به ره لغزید ورفت جویباری خواب میبیند مرا

درنسیم لغزشی رفتن به راه راه نقش پای من از یادبرد.

سرگذشت من به لب ها ره نیافت  ریگ باد آوردهای راباد برد

/ 0 نظر / 5 بازدید