دخترک کبریت فروش

دخترک برگشت

چه بزرگ شده بود

پرسیدم :پس کبریتهایت کو؟

پوزخندی زد!

گونه اش آتش بود سرخ زرد....

گفتم :میخواهم امشب

باکبریتهای تو این سرزمین رابه آتش بکشم!!

دخترک نگاهی انداخت تنم لرزید...

گفت:کبریتهایم را نخریدند!

سالهاست که تن میفروشم !

می خری؟؟؟؟!ناراحت

/ 0 نظر / 3 بازدید