lمیتوان.....

میتوان بایک گلیم کهنه هم روز راشب کرد وشب راروز کرد

میتوان با هیچ ساخت 

میتوان صدبارهم مهربانی را خدارا عشق را بالبی خندانتر از یه شاخه گل تفسیر کرد

میتوان بیرنگ بود

همچو آب چشمه ای باک وزلال

میتوان در فکر باغ ودشت بود 

عاشق گلگشت بود 

میتوان این جمله رادر دفتر فردا نوشت

خوبی از هرچیز دیگر بهتر است

/ 0 نظر / 3 بازدید