کاش

کاش تو زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می خوردی واز درد به خودت می پییچیدی یه داور می اومد از آدم می پرسید می تونی ادامه بدی ؟توهم میگفتی نه باید برم بیرون........

/ 1 نظر / 2 بازدید
عنایت

سلام موفق و پیروز باشی کاش میشد ، بجگی را زنده کرد کودکی میشد ، کودکانه گریه کرد شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود آن قیامت ، که دمی بیش نبود فاصله با کودکی ها مان چه کرد ؟ کاش میشد ، بچگانه خنده کرد