دلتنگم

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگ تر از همۀ دلتنگ ها

گوشه ای می نشینم

می شمارم حسرت ها را

و محاکمه می کنم وجدانم را

من کدام قلب را شکستم

کدام احساس  را له کردم

و به کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگم

 

/ 1 نظر / 18 بازدید