تنهایم مگذار

گاهی نه گریه آرامت میکند نه خنده

نه فریاد آرامت میکند ونه سکوت

آنجاست که با چشمانی خیس

روبه آسمان میکنی ومیگویی

خدایا تنها تورا دارم ....

تنهایم مگذار

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد

میخواهمــــــ برایت تنهایـــ ــ ـی را معنی کنمــــــ : در ساحل کنار جاده نشسته ای ... هوای سرد، صدای باد، انتــــــظار انتــــــظار انتــــــظار … … … دستت می سوزد با سیگار ! به خودت می آیی، یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند، نه دستی که شانه هایت را بگیرد، نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد ... تنهایـــ ــ ـی یعنی این …