# متن_عاشقی

عاشقی

  دیدی غزلی سرود؟عاشق شده بود.انگار خودش نبودعاشق شده بود.افتاد.شکست . زیر باران پوسیدآدم که نکشته بود .عاشق شده بود  
/ 0 نظر / 22 بازدید