یادمان باشد.....

یادمان باشد لحظه های باهم بودن را ..

در کنار هم بودن را ...درکنارهم زیستن را...

یادمان باشد تا میتوانیم از وجود هم لذت ببریم وتامیتوانیم به چشمان وصورت هم نگاه کنیمزیرا در آینده ای نه چندان دور همه تبدیل به یک خاطره شیرین میشود وچهره ها تبدیل به یک قاب غبارگرفته روی دیوار ....پس خوب زندگی کنیم که آن قاب همیشه بردیوار خاطره ها باقی بماند نه اینکه محو شود ودر تاریکی ذهن فرو رود .

/ 0 نظر / 4 بازدید